Dokumentácia

Riešený pozemok je nutné osobne vidieť. Pri prvej konzultácii evidujeme Vaše požiadavky a naše postrehy. Východiskovým podkladom je katastrálna mapa. V prvom stupni je vyhotovená jednoduchá štúdia, po jej odkonzultovaní je riešená následná projektová dokumentácia.

Štúdia rieši ideové stvárnenie návrhu a vyhotovuje sa v dvoch stupňoch:

  • 1. stupeň: rieši pôdorysné zobrazenie plôch zelene, členenie výsadbových a spevnených plôch, pôdorysný návrh prvkov malej architektúry, približný návrh kostrových a výplňových druhov zelene.
  • 2. stupeň: rieši pôdorysné zobrazenie plôch zelene, členenie výsadbových a spevnených plôch, pôdorysný návrh prvkov malej architektúry. Jej súčasťou je konkrétne osadenie kostrového a výplňového porastu – Osadzovací plán s určením rastlinných druhov a ich počtu.

Ide o základnú, cenovo dostupnú formu projekcie. Na základe požiadavky zákazníka, môže byť štúdia doplnená o 3D vizualizáciu, rozpočty prác a materiálových položiek, prípadne projekt závlahy.

Projektová dokumentácia – jej vyhotoveniu predchádza vypracovanie a konzultácia štúdie. Je spracovaná až na základe schválenej štúdie. Komplexná projektová dokumentácia v sebe zahŕňa: výkres súčasného stavu a analýzy územia, osadzovacie plány drevinového a bylinného porastu, , vytyčovacie plány výsadbových záhonov a spevnených plôch, návrh závlahového systému, celkový návrh riešenia, detaily riešených prvkov, 3D vizualizácie. Jej súčasťou je technická správa s podrobným postupom realizácie riešenej záhrady, rozpočty prác a materiálových položiek.